Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf dan wel namens een of meerdere deelnemers, de dienst(en) afneemt.
Deelnemer: Ieder die deelneemt aan het programma.
Programma: Onder programma wordt verstaan een stadswandeling, activiteit groepsarrangement of fiets-/steptocht.
Leiding: de persoon/personen die namens Arnhem Ontdekken belast is/zijn met de leiding van een groep deelnemers.
Website: De website van Arnhem Ontdekken is bereikbaar via www.arnhemontdekken.nl.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Arnhem Ontdekken, gevestigd in Arnhem, Thomas a Kempislaan 5, 6822 LR Arnhem, ingeschreven bij de KvK in Arnhem onder nummer 09167920.
Arnhem Ontdekken is bereikbaar via telefoon +31 620 671 113 en per email info@arnhemontdekken.nl.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Arnhem Ontdekken en u als opdrachtgever.
2.3 Arnhem Ontdekken kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar via de website.
2.4 Het niet doornemen van deze voorwaarden kan niet te wijten zijn aan Arnhem Ontdekken. Indien één persoon gereserveerd heeft voor een groep, zal deze persoon fungeren als groepsleider, waarbij deze de voorwaarden zal moeten voorhouden aan de groep.
2.5 Personen onder de 18 jaar dienen vergezeld te worden door minimaal één volwassen persoon.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever telefonisch, schriftelijk of via de website een boeking bevestigt. Daarna wordt de bevestiging door Arnhem Ontdekken naar de opdrachtgever gestuurd.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door het door Arnhem Ontdekken gepubliceerde programma en/of door een andere van Arnhem Ontdekken afkomstige publicatie(s). Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Arnhem Ontdekken vereist.

4. Voorbehoud

4.1 Arnhem ontdekken behoudt zich het recht voor het programma of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Arnhem Ontdekken.
4.2 De vermelde aanvangs- en eindtijd zijn een indicatietijd. De juiste tijden zijn afhankelijk van de omstandigheden en kunnen eventueel worden aangepast.

5. Betaling

5.1 Nadat de opdrachtgever geboekt heeft, ontvangt deze een factuur met een uiterste betaaldatum, uiterlijk tot 3 dagen voorafgaand aan de activiteit.
5.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur vermeld staat.
5.3 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen.

6. Annulering door Arnhem Ontdekken

6.1 Arnhem Ontdekken heeft het recht te besluiten tot het annuleren van een programma.
6.2 In dat geval wordt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte gesteld.
6.3 Eventueel reeds betaalde gelden worden alsdan terugbetaald.
6.4 Arnhem Ontdekken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten dan ook aan de zijde van de opdrachtgever indien het programma als gevolg van annulering niet door kan gaan.
6.5 Bij eventueel ernstig misgedrag van één of meerdere deelnemers kan besloten worden tot uitsluitsel van de desbetreffende(n) voor de rest van het programma zonder dat restitutie mogelijk is.

7. Annulering door de opdrachtgever

7.1 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk via mail/whatsapp plaats te vinden.
7.2 Als datum voor annulering geldt de datum van ontvangst door Arnhem Ontdekken.
7.3 Deelnemers dienen tien minuten voor de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Indien een deelnemer te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of restitutie van betaalde gelden.
7.4 Programma’s kunnen tot twee weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden.
7.5 Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang zal Arnhem Ontdekken het volledige reserveringsbedrag in rekening brengen tenzij anders overeengekomen. Als deelnemers niet komen opdagen, wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.
7.6 Tot zeven dagen voor de activiteit kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit doorgegeven aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Indien het aantal personen op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan programma’s van Arnhem Ontdekken geschiedt geheel voor eigen risico.
8.2 Arnhem Ontdekken accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade van de opdrachtgever dan ook, direct of indirect, die door de opdrachtgever wordt geleden tijdens dan wel als gevolg van het programma.
8.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering.
8.4 Bij deelname is Arnhem Ontdekken op generlei wijze aansprakelijk voor eventueel geleden schade door mogelijk gebrek aan communicatiemogelijkheden, transport of medische hulp ter plekke.
8.5 Arnhem Ontdekken kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden ten gevolge van overmachtssituaties.
8.7 Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden Arnhem Ontdekken niet.
8.8 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Arnhem Ontdekken ter bevordering van een goede uitvoering van het programma en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het programma en de aanwijzingen van de leiding.

9. Vrijwaring

9.1 De opdrachtgever vrijwaart Arnhem Ontdekken voor alle aanspraken van derden in gevallen waarin de opdrachtgever/deelnemer (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is.

10. Klachten

10.1 Als een deelnemer een klacht heeft, moet deze meteen bij de leiding worden gemeld. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen.
10.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Arnhem ontdekken.

11. Geschillen

11.1 Geschillen met deelnemers worden als regel in der minne geschikt.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op al onze overeenkomsten en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.